Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Labská plavební společnost s.r.o.

se sídlem Karla Čapka 211/1, Děčín 40502

identifikační číslo: 27346471

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398

pro prodej lodních lístků prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshoplabskaplavebni.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Labská plavební společnost s.r.o., se sídlem Karla Čapka 221/1, identifikační číslo: 27346471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshoplabskaplavebni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou se uzavírá nákupem – lodních lístků, poukazů a jiného zboží, které jsou nabízené na webové stránce (dále jen ,,zboží“).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemným dodatkem ke kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

3.10. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

3.10.1. Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě eshoplabskaplavebni.cz.

3.10.2. Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na eshoplabskaplavebni.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

3.10.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je emailová adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplnění registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu eshoplabskaplavebni.cz se řídí zásadami o ochraně osobních údajů.

3.11. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.14 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.12. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.13. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

3.14. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10.2.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.15. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.16. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NÁKUPU

4.1. Zboží je zasíláno pouze elektronickou formou přes emailovou adresu. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků. Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají. Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo (variabilní symbol), pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu s rezervačním systémem. O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

4.2. Ceny platí do do doby, kdy je zboží za danou cenu nabízeno v našem internetovém obchodě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

5. VÝBĚR ZBOŽÍ

5.1. Zboží je prezentováno v internetovém obchodě eshoplabskaplavebni.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, fotografie a další doplňující informace o službě. Po vybrání požadovaného zboží tlačítkem ,,DO KOŠÍKU“, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. V košíku se Vám zobrazí jednotlivé zboží s počtem zvolených kusů, který lze libovolně změnit a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost zvolit způsob platby a dodání zboží. Ve třetím kroku objednávkového procesu jste vyzvání k vyplnění osobních a doručovacích údajů. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné dokončit objednávku tlačítkem ,,ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Proveďte vybraný způsob platby. Jakmile bude platba zaevidována naším systémem, bude vám na email doručeno potvrzení o úhradě a elektronického lodního lístku které jste si objednali.

6.2. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (č.ú.: 2301764177/2010, SWIFT(BIC): FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ6120100000002301764177, vedený u Fio banky, a.s., pobočka Děčín;

 • bezhotovostně prostřednictvím online platby (při dokončení objednávky budete přesměrování na Vámi zvolenou banku);

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (Twisto).

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

7. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A EXPEDICE ZBOŽÍ

7.1. Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky zákaznického centra.

7.2. Objednané zboží bude vyskladněno do 3 - 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

8.2.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8.2.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

8.2.3. o dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu.

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž naleznete na webové stránce prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@labskaplavebni.cz

8.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží bude kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

8.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

10.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.1.3. je zboží v odpovídajícím množství a

10.1.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@labskaplavebni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (město), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také
pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13. ZABEZPEČENÍ DAT

13.1. Labská plavební společnost si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení
od kupní smlouvy, musí být doručena elektronicky formou emailu, ne
ní-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

15.2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty eshop@labskaplavebni.cz, telefon 605 974 353.

17. UPLATNĚNÍ LODNÍHO LÍSTKU

17.1.Existují dva typy lodních lístků:

1) Pokud jste si zakoupili lodní lístek na konkrétní datum, tak stačí v den konání plavby přijít k lodi a prokázat se daňovým dokladem nebo řádně a úplně vyplněným lodním lístkem, který jste obdrželi. Poté budete moci na palubu lodi nastoupit. Na lodním lístku musí být vyplněny všechny informace - název plavby, variabilní symbol objednávky, všechny kódy plaveb, správný počet dospělých osob a dětí, vaše celé jméno a termín plavby.

2) Pokud jste si zakoupili lodní lístek na období s platností, tedy bez uvedení konkrétního termínu plavby, tak prosím napište na e-mail: plavbydresden@seznam.cz nebo zavolejte na tel.: 725 933 730 a zarezervujte si vyhovující termín plavby. Při vstupu na loď je nutné se prokázat buď daňovým dokladem nebo řádně a úplně vyplněným lodním lístkem, který jste obdrželi. Poté budete moci na palubu lodi nastoupit. Na lodním lístku musí být vyplněny všechny informace - název plavby, variabilní symbol objednávky, všechny kódy plaveb, počet dospělých, počet dětí, vaše jméno a termín plavby.

17.2. Cena zboží je proměnlivá dle časového období prodeje uvedeného na webové stránce eshoplabskaplavebni.cz.

17.3. Za platnost a pravost lodních lístků zakoupených mimo prodejní síť Labská plavební společnost s.r.o. (eshoplabskaplavebni.cz) tato společnost neodpovídá. Zakoupené lodní lístky - vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití variabilního symbolu a čísla vašeho lodního lístku. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup lodních lístků z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na plavbu nebudete vpuštěni.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY LABSKÉ PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI s.r.o.

1. Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení přepravních podmínek pro plavbu. Jsou povinny uposlechnout pokynů členů posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby.

2. Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po přistání lodi a po vystoupení cestujících a na základě pokynu posádky.

3. Cestující jsou povinni zakoupit si lodní lístek nejpozději při vstupu do lodi. Cestující s právem na slevu nebo na přepravu zdarma je povinen předložit pokladníkovi doklad o tomto právu.

4. Právo na přepravu má cestující s platným lodním lístkem . Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. Za osoby mladší 15 let zodpovídají rodiče, popř. doprovod. Osoby pod vlivem omamných a návykových látek nebo pokud jsou pod silným vlivem alkoholu a obtěžují ostatní cestující, jsou z přepravy vyloučeny. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.

5. Přeprava zavazadel a jízdních kol je možná pouze na základě předchozího souhlasu. Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána.

6. Zvířata mohou být přepravována pouze na trasách s dobou plavby do 1 hodiny trvání s bezpečně nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře vodítka. Schválení přepravy zavazadel, zvířat a jízdních kol je v pravomoci kapitána lodi.

7. Vstupovat do kormidelny a do služebních prostor lodi je zakázáno. Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou. Osoby, které i přes upozornění posádkou poruší toto ustanovení, budou vyloučeny z přepravy.

8. Lodní lístky a vouchery, které zahrnují mimo plavbu i občerstvení a nejsou termínově určeny na konkrétní datum, se musí předem rezervovat na email plavbydresden@seznam.cz nebo tel. +420 725 933 730. Rezervace lístku s dlouhodobou platností je nutná nejpozději 20 dní před koncem jeho platnosti. Termín plavby je rezervován dle dostupných kapacit. V případě, že se cestující nedostaví v termínu rezervované plavby nebo písemně nepožádal o změnu rezervace lodní lístek bez náhrady propadá. Při rezervaci lodního lístku dává cestující souhlas s předáním jména a telefonního čísla, které bude využito v případě nezbytného spojení při změně podmínek plavby ( provozní a klimatické podmínky).

9. Pokud je součástí lodního lístku jednotné občerstvení a cestující požaduje jeho změnu ( bezlepková dieta, vegetarián), je cestující povinen tento požadavek nahlásit při rezervaci lístku. Během plavby není již možné individuálnímu požadavku vyhovět.

10. Pro úhradu lodních lístků a služeb Labské plavební společnosti je stanoveno následující bankovní spojení a to pro plavby po ČR: 2301764177/2010, SWIFT(BIC): FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ6120100000002301764177. Účet je vedený u Fio banky, a.s. pobočka Děčín.

11. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení plavby nebo zkrácení trasy z důvodu vyšší moci, tj. klimatické podmínky, provozní podmínky, technické podmínky. Platnost předem zakoupeného lodního lístku se v takovém případě prodlouží, případně se přerezervuje na jiný termín.

12. Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody (cestovní náklady, ubytování, stravování). Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného.

13. Reklamace služeb se řídí platným občanským zákoníkem ČR. Reklamaci je nezbytné zaslat k vyřízení písemně a to na mail eshop@labskaplavebni.cz. Reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od jejího podání.

Tyto Smluvní přepravní podmínky pro plavbu jsou účinné od 12.02.2020 a jsou zveřejněny v sídle dopravce a na internetu www.labskaplavebni.cz. Změny Smluvních přepravních podmínek vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12.února 2020. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

V Děčíně dne 12.února 2020.

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu).

Adresát

 • Internetový obchod: www.eshoplabskaplavebni.cz

 • Společnost: Labská plavební společnost s.r.o.

 • Se sídlem: Karla Čapka 211/1

 • IČ/DIČ: 27346471, CZ27346471

 • E-mailová adresa: eshop@labskaplavebni.cz

 • Telefonní číslo: 605 974 353

Spotřebitel

 • Jméno a příjmení: ….....................................................................

 • Adresa:                  ….....................................................................

 • E-mailová adresa: ….....................................................................

 • Telefonní číslo:      ….....................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 • Datum objednání: ….....................................................................

 • Datum obdržení:   ….....................................................................

 • Číslo objednávky:  ….....................................................................

 • Počet kusů:            ….....................................................................

 • Druh zboží (typ lodního lístku – identifikace zboží): …..................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena:

 • bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ….......................................................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ….................................................... Dne …....................................................

 
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

Přílohy: Kopie kupní smlouvy (daňový doklad)